Dokumenty

Vyhlásenie o bezinfekčnosti 

Písomným vyjadrením - vyhlásením o bezinfekčnosti potvrdzuje zákonný zástupca dieťaťa skutočnosť, že dieťa je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve, neprejavuje príznaky prenosného ochorenia. Vyhlásenie o bezinfekčnosti predkladá zákonný zástupca pred prvým vstupom dieťaťa do materskej školy a po neprítomnosti dieťaťa v materskej škole dlhšej ako päť dní. Vyhlásenie vyplní zákonný zástupca dieťaťa a vyhlásenie nesmie byť staršie ako 1 deň pred nástupom dieťaťa na pobyt.

Splnomocnenie na preberanie dieťaťa z materskej školy