" ... Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť o tom, ako žiť, čo robiť a akým byť, som sa naučil v materskej škole. Múdrosť na mňa nečakala na vrchole hory zvanej postgraduál, ale na pieskovisku v nedeľnej škole."

 Robert Fulghum

Vítam Vás na našej internetovej stránke. Volám sa Simona Jakubcová a som riaditeľkou materskej školy. Materská škola je situovaná v strede obce. Pôvodne jednotriedne zariadenie sme pre zvýšený počet obyvateľov obce v roku 2004 rozšírili o druhú triedu. Dvojtriednu materskú školu môžme pomenovať aj školou rodinného typu. Interiér školy má priestranné triedy,  hygienické zariadenia, šatne pre deti, sklady a miestnosti pre personál. Priestranný areál vybavený preliezkami, hojdačkami , pieskoviskom  slúži na rekreačný pobyt a preto sa snažíme tráviť čo najviac času na čerstvom vzduchu. V jarnom a letnom období využívame dvor  na cvičenie obohatené o pohybové aktivity a otužovanie vodou. Materská škola obohacuje výchovu a vzdelávanie detí o miestne zvyky a tradície, regionálne prvky.  Ide najmä o základné prvky ľudového tanca a tradičných detských hier, básne, piesne, riekanky, vyčítanky, ale aj príprava tradičných sviatkov a udalostí. Výchovno-vzdelávacia činnosť je zameraná na plnenie dlhodobých cieľov environmentálnej výchovy. Okolie školy je obklopené pestrou prírodou. Deti veľmi rady chodia do lesa, na lúky, k blízkym poliam a vinohradom, k potoku. K ich životu v škole, ale aj doma, neodmysliteľne patrí spev vtákov, stromy, pestré a voňavé kvety, farebný hmyz, objavovanie turistických chodníkov. Aby tieto pojmy nezostali len peknými spomienkami na predškolský vek a aby príroda v našom okolí naďalej prekvitala, vedieme deti k návykom ochrany prírody, kultúrnemu správaniu sa v prírode, k environmentálnemu cíteniu. Prvoradou úlohou je zabezpečiť deťom pravidelný pobyt v prírode, aby ju mohli vnímať všetkými zmyslami, aby si k okoliu vytvorili blízky citový vzťah a s pomocou dospelých sa ju naučili chrániť a zveľaďovať. Environmentálnu výchovu začleňujeme do edukačného procesu, využívame najmä metódy praktickej činnosti, pozorovanie, pokusy, experiment a rozhovor. Pri  didaktických aktivitách organizovaných v prírode využívame najmä metódu praktickej činnosti a pozorovania. Environmentálne cítenie detí rozvíjame rôznymi aktivitami a hrami so zameraním na konkrétne objekty. Vedieme deti k uvedomeniu si významu prírody pre človeka, ale aj významu človeka pre prírodu, čiže vzájomnej súvzťažnosti týchto dvoch činiteľov. Oboznamujeme deti so životom domácich a hospodárskych zvierat aj na základe priameho pozorovania. Pri plánovaní vychádzame z faktu, že človek chráni to, čo pozná.

Hlavná 22, 900 90 Dubová

Telefónne číslo: 033/ 642 94 06

materskaskoladubova@gmail.com