AKTUALITY

Čo nás ešte čaká?

12.5. deň matiek v KD v Dubovej o 14:30 hod.

15.5. divadelné predstavenie manželov Stražanovcov : Gašparko a čarovná stolička ( v MŠ)

21.5. celodenný výlet detí do ZOO Bratislava

31.5. oslava MDD plná zábavných aktivít, hier, súťaží a tancov s profesionálnymi animátormi

27.6. rozlúčková slávnosť s predškolákmi ( v MŠ)

OZNAM

Riaditeľka materskej školy, Hlavná 22, 900 90 Dubová po dohode so zriaďovateľom Obec Dubová v zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov oznamuje, že

zápis detí do materskej školy na školský rok 2019/2020 sa uskutoční

od 9.5. do 10.5.2019 o 13:00 hod. - 16:00 hod. v budove materskej školy, Hlavná 22, 900 90 Dubová.

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi MŠ spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od pediatra.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy si rodičia môžu vyzdvihnúť v pracovných dňoch v budove materskej školy, alebo stiahnuť tlačivo v sekcii DOKUMENTY - ( Žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie)


Vyplnené žiadosti treba priniesť do MŠ v čase zápisu.( 9.5. -10.5.2019)

Do materskej školy sa prijímajú deti od 3 do 6 rokov, výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku.

Prednostne sa prijíma dieťa, ktoré:

- dovŕšilo piaty rok veku

- má odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

- k 1.9.2019 dovŕši vek 3 roky

V prípade veľkého záujmu o MŠ budú pri prijímaní zohľadnené tieto kritériá:

  • ďalší súrodenec v MŠ
  • zamestnanosť rodičov
  • trvalý pobyt v obci Dubová

Ostatné deti sa prijímajú podľa voľnej kapacity materskej školy.

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá riaditeľka školy do 30.júna 2019. Rozhodnutie si zákonný zástupca osobne vyzdvihne po predchádzajúcej dohode u riaditeľky materskej školy.POĎAKOVANIE

Nie slová, ale skutky sú tie, čo robia človeka človekom.Presvedčili sme sa o tom i my v našej MŠ.Aj medzi našimi rodičmi sa nájdu takí, ktorým záleží na prostredí, v ktorom ich deti trávia väčšiu časť dňa, radi pomôžu bez mihnutia oka. Vedia, že to robia pre naše a ich deti.Veľké poďakovanie preto patrí pánovi Erikovi Hagarovi, ktorý osadil zárubňu , ako aj nové dvere do mladšej vekovej skupiny.Pánovi Viliamovi Zacharovi, ktorý síce v MŠ už deti nemá, ale urobil murárske práce, nakoľko pri rekonštrukcii zárubne vypadol kus steny. Poďakovanie tiež patrí pánovi Michalovi Lukačovičovi, ktorý vyhotovil nové kryty na radiátory do obidvoch šatní zdarma. Pani Lukačovičovej, Gašparíkovej a rodine Holotovej ďakujeme za natieranie plota v našej záhrade. A pánovi Rastislavovi Hrdličkovi za lakovanie lavičky.

Ešte raz ĎAKUJEME - personál MŠ a deti.Vírusová hepatitída typu A