Aktuality

POĎAKOVANIE

Veľmi pekne ďakujeme Lucii Ružičkovej za pomoc pri natieraní preliezačiek a plota v MŠ , Petrovi Ružičkovi za náročnú opravu pieskoviska, Erikovi Hagarovi za upevnenie - zabetónovanie drevenej zostavy (šmykľavka a horolezecká stena), dokončenie strechy dreveného domčeka, mamičkám Stanke Tomašovičovej, Eve Lukačovičovej, Klaudii Voberovej, Eve Kenderessyovej za pomoc pri natieraní plota a Rudolfovi Dubanovi za zrezanie stromu.


DEŇ MATIEK 

Oznam

Žiadame rodičov, aby dňa 13.5. 2018 (nedeľa) priviedli svoje deti do MŠ o 14:45 hodine za účelom vystúpenia detí v sále na ihrisku ku Dňu matiek. Ďakujeme

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2018/2019 

 

OZNAM

Riaditeľka materskej školy, Hlavná 22, 900 90 Dubová po dohode so zriaďovateľom Obec Dubová v zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov oznamuje, že

zápis detí do materskej školy na školský rok 2018/2019 sa uskutoční od 9.5. do 10.5.2017

v budove materskej školy, Hlavná 22, 900 90 Dubová.

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi MŠ spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od pediatra.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy si rodičia môžu vyzdvihnúť v pracovných dňoch v čase od 13,00 do 16,00 v budove materskej školy.

vyplnené priniesť do MŠ v čase zápisu.

Do materskej školy sa prijímajú deti od 3 do 6 rokov, výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku.

Prednostne sa prijíma dieťa, ktoré:

- dovŕšilo piaty rok veku

- má odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej

- k 1.9.2018 dovŕši vek 3 roky

V prípade veľkého záujmu o MŠ budú pri prijímaní zohľadnené tieto kritéria:

- ďalší súrodenec v MŠ

- trvalý pobyt v obci Dubová

- zamestnanosť rodičov

Ostatné deti sa prijímajú podľa voľnej kapacity materskej školy.

Rozhodnutie o prijatí / neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá riaditeľka školy do 30.júna 2018. Rozhodnutie si zákonný zástupca osobne vyzdvihne po predchádzajúcej dohode u riaditeľky materskej školy.                                                      Tlačivo -  Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie nájdete tu:    

Brigáda - Natieranie plota a preliezačiek 

Vážení rodičia, od pondelka 9.4.2018 do piatka 13.4.2018 v popoludňajších hodinách bude v MŠ prebiehať brigáda (natieranie brány, plota, preliezačiek...). Prosíme Vás o účasť v ktorúkoľvek hodinu od 13:00 do 16:30. Treba si priniesť štetec/štetku a brúsiaci papier. Za pomoc ďakujem.

Prerušená prevádzka materskej školy

Oznamujeme rodičom, že dňa 22.3.2018 (štvrtok) bude prerušená prevádzka materskej školy z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie. Za porozumenie ďakujeme.


NEMOCNICA U MEDVEDÍKA

Dňa 13.3.2018 (utorok) v doobedných hodinách prídu do našej materskej školy študenti medicíny so svojim projektom NEMOCNICA U MEDVEDÍKA. Je nutné aby si deti v tento deň priniesli do škôlky svoju obľúbenú plyšovú hračku (napr. medvedíka) ktorú budú liečiť.

Projekt - Nemocnica u medvedíka je inšpirovaná zahraničným projektom "Teddy bear hospital". Zámerom projektu je zbaviť detského pacienta strachu z bieleho plášťa, priblížiť deťom hravou formou prácu lekára a ukázať im, že lekár nie je nepriateľ, ale naopak - kamarát, ktorý chce pomôcť vyriešiť ich zdravotné problémy. Študenti medicíny pravidelne navštevujú materské školy kde sa s deťmi hrajú na fingovanú nemocnicu a liečia spolu plyšové hračky v nemocnici u medvedíka.

Viac sa o projekte dočítate na:

https://uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/aktuality-1/article/nemocnica-u-medvedika-medici-univerzity-komenskeho-pomahaju-detom-zbavit-sa-strachu-z-lekaro/

alebo na FB - Nemocnica u medvedíka

Meranie zrakových parametrov pre deti v našej MŠ 

Milí rodičia,

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska ponúka dňa 21.3.2018 (streda) v doobedných hodinách v priestoroch našej mš jedinečnú možnosť pre Vaše deti absolvovať bezplatné meranie zraku pomocou binokulárneho autorefraktometra Plusoptix.  Toto meranie je bezplatne vďaka finančnej podpore partnera projektu Zdravé oči už v škôlke. Pokiaľ súhlasíte s tým, aby Vaše dieťa meranie zrakových parametrov absolvovalo vyplňte formulár - informovaný súhlas (nájdete ho na nástenkách v šatniach).

Viac informácií o  tomto programe nájdete:

www.zdraveocivskolke.sk

KARNEVAL

Dňa 7.2.2018 (streda) od 9:30 sa bude konať v priestoroch materskej školy KARNEVAL (bez rodičov). Prosíme rodičov, aby v tento deň priniesli deťom do materskej školy masky a občerstvenie. Ďakujeme

Vianočné predstavenie pre dôchodcov

Všetkých srdečne pozývame na Vianočné predstavenie, ktoré sa bude konať v stredu 20.12.2017 o 10:00 v priestoroch haly na ihrisku. Pani učiteľky pripravujú s deťmi bohatý kultúrny program, ktorého súčasťou sú tance, básne, piesne. S pomocou pani učiteliek deti zhotovujú aj darčeky pre potešenie seniorov. 

Mikuláš v našej škôlke

Tento rok Mikuláš do našej materskej školy zavíta 8.12.2017 o 10:00 spolu s divadelným predstavením Červená čiapočka v podaní Stražanovho bábkového divadla.

Vírusová hepatitída typu A