Rada školy

Rada školy pri MŠ

Rada školy je zostavená v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení a organizačnom zabezpečení. Počas školského roka zasadá viackrát. 

Rada školy pracuje v tomto zoskupení:

predseda: Jamborová Jana za pedagogických pracovníkov

členovia: Stanislava Tomašovičová za zriaďovateľa

                Ivana Špačková za zriaďovateľa

                Marcela Budinská za nepedagogických pracovníkov

                Ivana Jakubcová za rodičov